? 《ʎ血战魂???9日战盛? 充值大C?/title> <meta name="keywords" content="" /> <meta name="description" content="" /> <link href="http://resource.826wan.com/res/def/css/base.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="http://resource.826wan.com/res/def/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="http://resource.826wan.com/res/def/css/list.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="http://resource.826wan.com/res/def/css/footer.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <script src="http://resource.826wan.com/js/jquery.js" type="text/javascript"></script> <style> body { color:#333; background:#f4f4f4 url(//cdn.res.826wan.com/skincdn/allwww/fenzhanimages/bgimages/yxzhbg.jpg) center 40px no-repeat;} .down-box a {background-image:url(//cdn.res.826wan.com/skincdn/allwww/fenzhanimages/589xskimg/yxzhxsk.png);background-repeat:no-repeat} </style> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <script type="text/javascript" src="http://member.826wan.com/js/top_nav.js"></script><div class="container-header"> <h1>血战魂</h1> <div class="header-nav"> <a href="http://www.179785.live/yxzh">官网首页<span>HOME</span></a> <a href="http://www.179785.live/yxzh/news/" target="_blank">新闻中心<span>NEWS</span></a> <a href="http://www.179785.live/yxzh/news/yxhd/" target="_blank">游戏zd<span>DATA</span></a> <a class="logo-link" href="http://www.179785.live/yxzh" style="background:url(//cdn.res.826wan.com/skincdn/allwww/fenzhanimages/215logo/yxzhlogo.png) no-repeat"></a> <a target="_blank" rel="external nofollow">充g?span>PAY</span></a> <a href="http://www.179785.live/yxzh/xsk.html" target="_blank">免费C包<span>XSK</span></a> <a target="_blank">微端下蝲<span>DOWNLOAD</span></a> </div> </div> <div class="container"> <div class="container-left"> <a href="/yxzh/serverlist.html" class="start-btn" target="_blank"></a> <div class="user-link"> <a class="pay-link" rel="external nofollow" target="_blank"></a> <a class="register-link" target="_blank" rel="external nofollow"></a> </div> <div class="user-box h165"> <!-- d?--> <div class="logbox" id="nologin"> <ul class="log_ul"> <li> <i>账号:</i> <input placeholder="用户? name="tbAcc" onblur="checkUserName()" onclick="$.trim(this.value)" type="text" id="tbAcc" tabindex="1" /><span style="position:absolute;"></span> </li> <li> <i>密码:</i> <input placeholder="密码" name="tbPwd" onblur="checkUserPwd()" onclick="$.trim(this.value)" type="password" id="tbPwd" tabindex="2" /><span style="position:absolute;"></span> </li> </ul> <div class="txbox"> <a rel="external nofollow" class="rem-link" target="_blank">忘记密码?</a> <a rel="external nofollow" class="register-link" target="_blank">注册账号</a> <span class="other-login" id="other-login"><script src="http://member.826wan.com/js/oa.js" type="text/javascript"></script></span> </div> <a class="log_btn" style="cursor:pointer" id="btnLog">立即d</a> </div> <!-- 登陆?--> <div class="logbox" id="login"> <div class="toubox"> <div class="p-namebox"> <div class="p-name"> <a rel="external nofollow" class="tuichu" target="_self" id="logout">退?/a> <a rel="external nofollow" class="u-name userInfo_name" target="_blank" id="lbAcc1"><span id="lbAcc"></span></a> </div> <div class="p-vip" id="lastloginTime"></div> </div> <div class="threebtns"> <div class="t_title"><span>玩过的区?/span><div class="p-vip" id="ps"></div></div> </div> <div class="t_con" id="serverLog"></div> </div> </div> </div> <script src="http://member.826wan.com/js/loginf.js" type="text/javascript"></script><div class="server-box"> <div class="server-title"> <h2>开服列?/h2> </div> <div class="server-con" id="game_fwq_txt"></div> <a class="server-more" href="/yxzh/serverlist.html" target="_blank">查看所有服务器</a> </div> <script src="/yxzh/js/serveropenlist.js" type="text/javascript"></script><div class="service-box"> <h2>客服中心</h2> <div class="service-con"> <script language="javascript" type="text/javascript" src="http://resource.826wan.com/js/kefufz.js"></script> </div> </div> </div> <div class="container-right"> <div class="content-title"> <h2>新闻中心</h2> <span>当前位置Q? <a href='/yxzh/'>主页</a> > <a href='/yxzh/news/'>新闻l合</a> > </span> </div> <div class="main-content"> <h1>《ʎ血战魂???9日战盛? 充值大C?/h1> <p class="art_author">作?826?nbsp; 发布旉: 2020-02-04</p> <div class="con_input"> <p>【活动时间】:2020q???0:00-2020q???3:59<br /> 【活动范围】:全服Q七天内新服不开庆典zdQ?br /> 【活动内宏V:<br /> 1.     充DC|每日累计充值领取奖励)zd规则Q玩家当日篏计充?0元,200元可领取zd累计充值奖励,zd每日零点重置<br /> <img src="http://cdn.upimg.826wan.com/upload/2020-02-04/20200204201112JB4F.png" /><br /> <br /> 2.     ȝ有礼Q登录,充|消耗钻石都可以获得ȝ子次敎ͼd牌子获得道具Q活动规则:玩家在活动期间每日登录游戏,每日首次充值均可获得翻牌子ơ数Q另外还可以pȝ直接ȝ?img src="http://cdn.upimg.826wan.com/upload/2020-02-04/202002042011122P0U.png" /><br /> <br /> 3.     z跃抽奖Q登录,z跃LBOSSQ每日充值可获得抽奖ơ数Q活动规则:玩家在活动期间每日登录游戏,LBOSS辑ֈ指定数量Q每日充值均可获得{动{盘的ơ数<br /> <img src="http://cdn.upimg.826wan.com/upload/2020-02-04/20200204201113NLUS.png" /><br /> <br /> 4.     庆典 BOSSQ活动期间刷新超UBOSS,L掉落大量珍稀道具Q活动规则:zd指定旉会刷新超U大BOSSQ玩家击杀BOSS可拾取大量钻矟뀁元宝和高阶U色装备Q拾取ؓ无归属拾取,所有h都可以捡<img src="http://cdn.upimg.826wan.com/upload/2020-02-04/20200204201113M7U5.png" /><br /> <br /> 5.     限时抢购Q活动期_部分珍稀道具限时折扣销售)zd规则Q活动期_部分日常热购道具限时打折出售Q每人有限购数量Q购完即?br /> <img src="http://cdn.upimg.826wan.com/upload/2020-02-04/20200204201114QEDB.png" /><br /> <br /> 6.     限时dQ活动期_投放Ҏ装备Q提高寻宝概率)zd规则Q活动期间寻宝库会加入绝版十阉品装备,q批装备只会投放在限时寻宝上Q机会难?br /> <img src="http://cdn.upimg.826wan.com/upload/2020-02-04/20200204201115GVWC.png" /><br /> <br /> 7.     时装盛宴zd规则Q活动期间可购买l版时装Q每位玩安购一?img src="http://cdn.upimg.826wan.com/upload/2020-02-04/20200204201116TA31.png" /><br /> <br /> 8.     z跃送礼zd规则Q活动期_玩家每日d可以领取丰厚奖励Q更能花费小额hp买超值材料礼包,走过路过不可错过?br /> <img src="http://cdn.upimg.826wan.com/upload/2020-02-04/2020020420111701IJ.png" /><br /> <br /> 备注Q请在活动开始范围内q行充值参与,以免造成参与不了zd的情况发生?/p> <div class="pnext"> <div>上一:</div>没有?br/> <div>下一:</div><a href="http://www.179785.live/yxzh/news/xwgg/21738.html">《ʎ血战魂???0:00数据互通公?/a></div> </div><div style="clear:both;"></div> </div> </div> </div> <div style="clear:both;"></div> <div class="game-footer " id="game-footer"> <div class="game-footer-inner"> <div class="game-footer-fun"> <dl class="game-footer-fun1"> <dt>热门游戏</dt> <dd><a href="http://www.179785.live/zsfy" target="_blank" title="战神风云"></a><img src="http://cdn.res.826wan.com/skincdn/allwww/fenzhanimages/mbimg/new.gif" alt="战神风云"></dd> <dd><a href="http://www.179785.live/ms" target="_blank" title="灭神"></a><img src="http://cdn.res.826wan.com/skincdn/allwww/fenzhanimages/mbimg/new.gif" alt="灭神"></dd> <dd><a href="http://www.179785.live/wl3" target="_blank" title="武林?>武林?/a><img src="http://cdn.res.826wan.com/skincdn/allwww/fenzhanimages/mbimg/new.gif" alt="武林?></dd> <dd><a href="http://www.179785.live/txhcbt" target="_blank" title="铁血皇城变">铁血皇城变</a><img src="http://cdn.res.826wan.com/skincdn/allwww/fenzhanimages/mbimg/new.gif" alt="铁血皇城变"></dd> <dd><a href="http://www.179785.live/srcq" target="_blank" title="散h传奇">散h传奇</a><img src="http://cdn.res.826wan.com/skincdn/allwww/fenzhanimages/mbimg/new.gif" alt="散h传奇"></dd> </dl> <dl class="game-footer-fun2"> <dt>热门官网</dt> <dd><a href="http://www.179785.live/rxtl" target="_blank" title="热血屠龙官网">热血屠龙官网</a></dd> <dd><a href="http://www.179785.live/wdcq" target="_blank" title="武动苍穹官网">武动苍穹官网</a></dd> <dd><a href="http://www.179785.live/ktzsbt" target="_blank" title="开天战官|?>开天战官|?/a></dd> <dd><a href="http://www.179785.live/mljbt" target="_blank" title="君传说官网">君传说官网</a></dd> <dd><a href="http://www.179785.live/cycq" target="_blank" title="刺媄传奇官网">刺媄传奇官网</a></dd> </dl> <dl class="game-footer-fun3"> <dt>热门游戏开服表</dt> <dd><a href="http://www.179785.live/ms/serverlist.html" target="_blank" title="灭神开服表">灭神开服表</a></dd> <dd><a href="http://www.179785.live/yhjx/serverlist.html" target="_blank" title="御魂九霄开服表">御魂九霄开服表</a></dd> <dd><a href="http://www.179785.live/qjcs/serverlist.html" target="_blank" title="奇迹重生开服表">奇迹重生开服表</a></dd> <dd><a href="http://www.179785.live/xbjz/serverlist.html" target="_blank" title="雄霸九州开服表">雄霸九州开服表</a></dd> <dd><a href="http://www.179785.live/twcs/serverlist.html" target="_blank" title="天威传说开服表">天威传说开服表</a></dd> </dl> <dl class="game-footer-fun4"> <dt>新手C包</dt> <dd><a href="http://www.179785.live/wl3/xsk.html" target="_blank" title="武林三新手礼?>武林三新手礼?/a></dd> <dd><a href="http://www.179785.live/liemo/xsk.html" target="_blank" title="猎魔新手C包">猎魔新手C包</a></dd> <dd><a href="http://www.179785.live/qipo/xsk.html" target="_blank" title="七魄新手C包">七魄新手C包</a></dd> <dd><a href="http://www.179785.live/xyu/xsk.html" target="_blank" title="仙谕新手C包">仙谕新手C包</a></dd> <dd><a href="http://www.179785.live/tmld/xsk.html" target="_blank" title="唐门六道新手C包">唐门六道新手C包</a></dd> </dl> <dl class="game-footer-fun6"> <dt>826wanq_</dt> <dd><a href="http://www.179785.live" target="_blank" title="826wanq_首页">826wan首页</a></dd> <dd><a target="_blank" title="用户中心" rel="external nofollow">用户中心</a></dd> <dd><a target="_blank" title="充g? rel="external nofollow">充g?/a></dd> <dd><a href="http://www.179785.live/contact.html" target="_blank" rel="external nofollow">在线客服</a></dd> </dl> </div> </div> <div class="copyright"> <p>健康游戏公告Q?抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤n 合理安排旉 享受健康生活</p> <p>文网游备字?017〕D-SLG 0006 号| 新广出审?017?743号| 软著dW?602450?/p> <p>Copyright © 826wan|页游戏专业q_ 版权所?script type='text/javascript' src='//www.179785.live/js/copyright.js'></script></p> <script type="text/javascript" src="/js/tj.js"></script> </div> </div> <a href="http://www.179785.live/"><span class="STYLE1">˫ɫ͸</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>